USA Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

UK Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Spain Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information.

Italy Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Sweden Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

German Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Denmark Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information.

รายการ

  • อเมริกา

Tuesday, January 1, 2019

นักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป | อเมริกา 2019-2020 เปิดรับสมัครแล้ว [ สอบที่ กรุงเทพ เชียงใหม่ ปี 2019 ]

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา
High School Exchange Program ปีการศึกษา 2562-2563
( อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส และอีกหลายประเทศในยุโรป )

 สอบชิงทุน! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และยุโรป 2019-2020 
รับสมัครเฉพาะน้องๆอายุระหว่าง 15-17 ปี
 นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูง รับทุนสมทบ 20,000-50,000 บาท 
- ค่าสมัครสอบ 300 บาท  -
 
สถานที่สอบ วันที่สอบ เวลา รายละเอียดเพิ่มเติม
OEC กรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า สอบถามเพิ่มเติม - คลิก
OEC เชียงใหม่ เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 10.00-12.00 น. คลิก


หากน้องๆไม่สะดวกในวันและเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันและเวลาสอบในช่วงอื่นได้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ OEC กรุงเทพฯ / เชียงใหม่ เพื่อจองที่นั่งสอบ
นัดวันสอบ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
- เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และยุโรป คืออะไร ?
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ เข้าร่วมโครงการโดยผ่านกระบวนการทดสอบจากทาง OEC และองค์กรปลายทาง เพื่อได้รับโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน และเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนมัธยมจะได้เข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนมัธยมในต่างประเทศ และได้เรียนรู้การดำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานของโครงการ ซึ่งจะถือเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโดยชอบธรรมระหว่างที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการดูแลประสานงานจากผู้ประสานงานโครงการในต่างประเทศตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (หรือประมาณ 10 เดือน)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ประเทศอังกฤษ
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนในประเทศอังกฤษนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย ในการไปใช้ชีวิต และเข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนในประเทศอังกฤษ OEC ร่วมกับ Educatius Group UK ได้จัดให้มีโครงการ Academic Exchange UK หรือ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• โครงการนี้นักเรียนไม่สามารถเลือกเมือง โรงเรียน หรือรัฐได้
• โรงเรียนจะตั้งอยู่ในเมืองต่างๆของประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ หรือเวลส์ (ทางตอนเหนือของเบอร์มิงแฮม)
• โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนประมาณ 500 -1500 คน
• มีสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการฝึกซ้อมศิลปะแขนงต่างๆ ห้องทดลอง ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมัย และร้านอาหารสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการประกอบอาหาร (สำหรับการเรียนด้านการอาหาร)
• โรงเรียนอาจจะสอนเป็นหลักสูตร A-Level หรือ B-Tech (เป็นหลักสูตรสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย)

นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไปแล้วจะได้อะไรบ้าง ?
นักเรียนจะได้รับโอกาสอย่างมากมายในการฝึกฝนการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา ได้ดูแลรับผิดชอบตนเอง ได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบขอบเขตของโรงเรียน และประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ความท้าทายในการปรับตัว และเรียนรู้การดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากการดำรงชีวิตที่ประเทศไทย จะเป็นพื้นฐานในการปรับตัว ให้กับโลกในอนาคตของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ  รวมถึงจะได้รับความคุ้มครองทางประกันภัยอย่างถูกต้อง

อ่านต่อ ขั้นตอนการสมัครรับทุน [ คลิก ] โหลดใบสมัคร
    
นักเรียนแลกเปลี่ยน  2015-17  คลิกรูปเพื่ออ่าน

สนใจเข้าร่วมโครงการ  


(กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า)     
โทร 089-1118964 พี่เบีย  LineID : oecglobalthailand   


(เชียงใหม่)
โทร 081-9603081 พี่แคท  LineID : oec_cm5 
วัตถุประสงค์
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย ในการไปใช้ชีวิต และเข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนในต่างประเทศ นักเรียนไทยสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การอยู่อาศัยในต่างประเทศ กลับมาใช้เป็นต้นทุนทางความรู้เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีมาตรฐานสากลได้ OEC มองเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ การเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในต่างประเทศ และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวต่างชาติ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยตรง จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงาน Council for Educational and Travel, USA (CETUSA) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ Exporious Education ในทวีปยุโรป จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยน"
OEC จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยการจัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกจะคำนึงถึงความสามารถด้านวิชาการ ความสามารถด้านการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ ทัศนคติ บุคลิกภาพ สุขภาพ ความรับผิดชอบ และความพร้อมในด้านต่างๆ จากนั้นเมื่อโครงการได้ตอบรับนักเรียนแล้ว นักเรียนจะได้รับชุดเอกสารใบสมัครของต่างประเทศไปจัดเตรียม เพื่อส่งให้องค์กรในต่างประเทศ การจัดเตรียมเอกสารใบสมัครต่างประเทศ มีความสำคัญมากในการจัดหาครอบครัว และโรงเรียนอุปถัมภ์


องค์กรต่างประเทศผู้สนับสนุนโครงการ  "นักเรียนแลกเปลี่ยน"
คือองค์กรผู้ดำเนินการจัดการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ ในประเทศต่างๆที่นักเรียนจะเข้าร่วม ซึ่งองค์กรแต่ละประเทศ จะมีหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ องค์กรจะพิจารณาตอบรับนักเรียน จากใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดที่นักเรียนเตรียมไป โดยเอกสารที่สมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ และโรงเรียนได้เร็วกว่า องค์กรต่างประเทศยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามระเบียบของภาครัฐของประเทศนั้นๆ และองค์กรต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่มีสิทธิในการขอออกเอกสารสิทธิในการขอวีซ่าจากหน่วยงานกองตรวจคนเข้าเมือง และมีสิทธิเพิกถอนวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนอีกด้วย  นอกเหนือจากนั้นองค์กรต่างประเทศยังสามารถกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการดำเนินการปฏิบัติการโครงการ ให้กับทั้งองค์กรเครือข่ายผู้จัดส่งนักเรียน รวมถึงบุคลากรต่างๆให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นๆ ด้วยเช่นกัน


ระยะเวลาของโครงการ  "นักเรียนแลกเปลี่ยน"
โครงการ Academic Year Program (10 เดือน) ออกเดินทางเดือนสิงหาคม/กันยายน 2561
โครงการ Academic Semester Program (5 เดือน) ออกเดินทางเดือนมกราคม 2562
กำหนดการเดินทางของแต่ละประเทศจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนแรกของประเทศนั้นๆ และยังพิจารณาจากกำหนดการของกิจกรรมพิเศษที่อาจจะมีขึ้น  เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้าร่วมโครงการ หรือการเข้าแคมป์ภาษาในบางกรณีด้วยเช่นกัน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สำหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลับ ทางโครงการจะคำนึงถึงกำหนดการปิดภาคเรียนของแต่ละประเทศเช่นเดียวกัน โดยปกติแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรียนปิดภาคเรียนที่สอง

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยน"
- สหรัฐอเมริกา
- สวีเดน
- นอร์เวย์
- เดนมาร์ค
- เยอรมัน
- สเปน
- อิตาลี
- ฟินแลนด์
- ฝรั่งเศส

รายละเอียดโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรปและอเมริกา"
  1. เยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน High School ของรัฐบาล หรือเอกชนในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเยาวชนจะได้เรียนวิชาต่างๆ คล้ายกับโรงเรียนในประเทศไทยและตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการจนครบหลักสูตรสามารถกลับมาศึกษาต่อโดยจะเรียนซ้ำในชั้นเรียนเดิม/ หรือไม่ซ้ำชั้น ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ และอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
  2. เยาวชนไทยจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Volunteer) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์กรประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างชัดเจน
  3. เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองชาติ ในระดับครอบครัวและในชุมชน ซึ่งจะทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรอบรู้ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง อันจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในภายภาคหน้า ทั้งในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพในอนาคต

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
  1. นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
  2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
  3. นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
  4. นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม 


อ่านต่อ ขั้นตอนการสมัครรับทุน [ คลิก ] โหลดใบสมัคร

>>  ดาวน์โหลดใบสมัคร  ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบเชียงใหม่  
>>  
ดาวน์โหลดใบสมัคร ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบกรุงเทพฯ

สนใจเข้าร่วมโครงการ  


(กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า)     
โทร 089-1118964 พี่เบีย  LineID : oecglobalthailand   


(เชียงใหม่) 
โทร 081-9603081 พี่แคท  LineID : oec_cm5 


Friday, June 29, 2018

ขั้นตอนการสมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยนขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 (เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป)

1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเวบไซต์
>>  ดาวน์โหลดใบสมัคร ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบเชียงใหม่  
>>  ดาวน์โหลดใบสมัคร ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบกรุงเทพฯ

นักเรียนแลกเปลี่ยน
สอบคัดเลือก นักเรียนแลกเปลี่ยน 
รอบถัดไปเมื่อไร โทรเลย  02 881 9344  

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ 300 บาท

3. สอบข้อเขียนตามวัน – เวลาที่ทาง OEC กำหนด โดยนักเรียนที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย

4. สอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์

1) เอกสารสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตนเองที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3) สำเนาสมุดพก หรือระเบียนสะสมที่แสดงผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง 

5. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ รายงานตัวเพื่อขอรับใบสมัครนานาชาติและ
เอกสารประกอบอื่นๆ พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ และเซ็นสัญญาโครงการ

6. ส่งใบสมัครนานาชาติ คืนมาที่ OEC พร้อมเอกสารประกอบ (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน) โดยทาง OEC จะส่งเอกสารไปให้องค์กรในประเทศปลายทาง

7. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ลงเรียนหลักสูตรภาษาเพิ่มเติม ตามที่ประเทศปลายทางกำหนด

8. OEC จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมตัวต่างๆ ในการเดินทาง และใช้ชีวิตในต่างประเทศ

9. กำหนดการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศประมาณเดือน สิงหาคน/กันยายน ซึ่งจะนัดหมายได้เมื่อนักเรียนได้รับการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์แล้ว การเดินทางจะเดินทางตรงไปยังเมืองปลายทางหรือเข้าปฐมนิเทศในต่างประเทศแล้วแต่กรณี และเวลาที่เหมาะสม

หมายเหตุ:
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ทางโทรศัพท์
053 285157-8, 
02-7206844


ประเทศปลายทางของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC High School Exchange
ประเทศ สหรัฐอเมริกา 5 และ10 เดือน
สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ค, เยอรมนี, สเปน, อิตาลี, ฝรั่งเศส 10 เดือน

Tuesday, May 29, 2018

คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนแลกเปลี่ยน


คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยน

มีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม

ทุนสนับสนุน จาก OEC สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกาและยุโรป)

😊  ทุนสนับสนุน จาก OEC สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 😊
         โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกาและยุโรป 

เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศนั้น นักเรียนจะต้องจ่ายเงินสบทบค่าโครงการซึ่งไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าปฐมนิเทศหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

ทาง  OEC จึงมีทุนสนับสนุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นจำนวน 10 ทุน
คัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์สูงสุด โดยแบ่งเป็นทุนต่างๆ ดังนี้

1. ทุนสมทบสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ทุน (มูลค่า 50,000 บาท)
2. ทุนสมทบสำหรับประเทศในทวีปยุโรป จำนวน 2 ทุน (มูลค่า 30,000 บาท)
3. ทุนสมทบช่วยสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน จำนวน 6 ทุน (มูลค่า 20,000 บาท)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

Monday, May 28, 2018

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องจ่ายเงินสมทบค่าโครงการ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์
o ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารรับรองจากประเทศปลายทาง เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่า
o ค่าประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
o ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทำเอกสารตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชฑูตของประเทศนั้นๆ ประจำประเทศไทย
o ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของผู้ดำเนินโครงการ และการติดต่อประสานงานกับสถาบัน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
o ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งก่อนการเดินทางและตลอดระยะเวลาที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการในประเทศปลายทาง จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการเมื่อนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทย

2. เงินสมทบค่าโครงการ ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
o ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จากประเทศไทยไปยังเมืองปลายทางตามที่ผู้ดำเนินโครงการและสถาบันกำหนด
o ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (Passport)
o ค่าแปลเอกสาร ค่าหนังสือรับรองต่างๆ และค่ารับรองเอกสารจากกรมการกงสุล
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Pocket Money) รวมถึงค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียน
o ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ นอกเหนือการจัดสรรของโรงเรียนอุปถัมภ์
o ค่าปฐมนิเทศ หรือค่ายเตรียมความพร้อมในประเทศปลายทาง (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 350,000 – 400,000 บาท ทั้งนี้นักเรียนจะได้ทราบค่าใช้จ่ายแน่นอน และ กำหนดการจ่าย จากจดหมายตอบรับเมื่อสอบผ่าน
 *หากสงสัยโปรดสอบถาม OEC เพิ่มเติมค่ะ

ทุนสมทบสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
OEC มีทุนสมทบจำนวน 10 ทุน สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีคะแนนสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์สูงสุด โดยแบ่งเป็นทุนต่างๆดังนี้
1. ทุนสมทบสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวน 2 ทุน (มูลค่า 50,000 บาท)
2. ทุนสมทบสำหรับประเทศในทวีปยุโรป 
จำนวน 2 ทุน (มูลค่า 30,000 บาท)
3. ทุนสมทบช่วยสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 
จำนวน 6 ทุน (มูลค่า 20,000 บาท)

Tuesday, May 15, 2018

วัตถุประสงค์นักเรียนแลกเปลี่ยนวัตถุประสงค์นักเรียนแลกเปลี่ยน 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย ในการไปใช้ชีวิต และเข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนในต่างประเทศ นักเรียนไทยสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การอยู่อาศัยในต่างประเทศ กลับมาใช้เป็นต้นทุนทางความรู้เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีมาตรฐานสากลได้ OEC มองเห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ การเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในต่างประเทศ และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวต่างชาติ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยตรง จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงาน Council for Educational and Travel, USA (CETUSA) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ Exporious Education ในทวีปยุโรป จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2561

ลักษณะโครงการ 

โครงการ Academic Year Program (10 เดือน) ออกเดินทางเดือนสิงหาคม/กันยายน 2561
โครงการ Academic Semester Program (5 เดือน) ออกเดินทางเดือนมกราคม 2562

Monday, April 30, 2018

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

1. เยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน High School ของรัฐบาล หรือเอกชนในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเยาวชนจะได้เรียนวิชาต่างๆ คล้ายกับโรงเรียนในประเทศไทยและตามระเบียบของโรงเรียนในประเทศปลายทาง เมื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการจนครบหลักสูตรสามารถกลับมาศึกษาต่อโดยจะเรียนซ้ำในชั้นเรียนเดิม/ หรือไม่ซ้ำชั้น ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ และอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

2. เยาวชนจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Volunteer) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์กรประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างชัดเจน

3. เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองชาติ ในระดับครอบครัวและในชุมชน ซึ่งจะทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรอบรู้ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง อันจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในภายภาคหน้า ทั้งในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
คุณสมบัติของผู้สมัคร

อยากเข้า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 

Wednesday, April 25, 2018

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ อังกฤษ

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ประเทศอังกฤษOEC High School Exchange Program 
ปีการศึกษา 2562-2563

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ 

วัตถุประสงค์
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนในประเทศอังกฤษนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย ในการไปใช้ชีวิต และเข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนในประเทศอังกฤษ OEC ร่วมกับ Educatius Group UK ได้จัดให้มีโครงการ Academic Exchange UK หรือ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ ขึ้น โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
• โครงการนี้นักเรียนไม่สามารถเลือกเมือง โรงเรียน หรือรัฐได้
• โรงเรียนจะตั้งอยู่ในเมืองต่างๆของประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ หรือเวลส์ (ทางตอนเหนือของเบอร์มิงแฮม)
• โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนประมาณ 500 -1500 คน
• มีสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการฝึกซ้อมศิลปะแขนงต่างๆ ห้องทดลอง ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมัย และร้านอาหารสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการประกอบอาหาร (สำหรับการเรียนด้านการอาหาร)
• โรงเรียนอาจจะสอนเป็นหลักสูตร A-Level หรือ B-Tech (เป็นหลักสูตรสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย)

คุณสมบัติ นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ 
1.เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.6 ที่มีอายุระหว่าง 16 -18 ปี
2.มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS for UKVI ระดับ 5.0  รายละเอียดสอบ IELTS for UKVI  (น้องๆที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินคืนค่าสอบ IELTS UKVI มูลค่า 9860 บาท)
3.มีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
4.มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
5.มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม
นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
นักเรียนที่สนใจให้เขียนเรียงความ Statement of Purpose เกี่ยวกับตนเอง และ ความต้องการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  และ ส่งเอกสารประกอบการสมัครเอกสารประกอบการสมัคร คือ 1.สำเนาพาสปอร์ต และ  2.ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี  3  สอบวัดระดับภาษา


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม OEC กรุงเทพฯ และเชียงใหม่
เชียงใหม่ : โทร 089-552-4747  อีเมล์ : oec_cm7@oecglobal.com , LINE ID: oeccm4

กรุงเทพฯ : โทร 089-11189641  อีเมล์ : oec_bkk6@oecglobal.com , LINE ID: oecglobalthailand
หรือ  ยื่นใบสมัคร และเอกสาร ด้วยตัวเองที่สำนักงาน OEC กรุงเทพฯ หัวหมาก / ปิ่นเกล้า / เชียงใหม่


ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 10 เดือน 


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
สำหรับ UK Academic Exchange ระยะเวลา 10 เดือน -- ราคาโปรดสอบถามเพิ่มเติม

รวมค่าใช้จ่ายค่าเรียน ค่าที่พักแบบโฮสแฟมิลี่ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าประกันสุขภาพค่าติดต่อประสานงานและค่าดำเนินโครงการ
ไม่รวมค่าใช้จ่าย: ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษอื่นๆที่ประเทศปลายทาง (ถ้ามี)
นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ
นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ
นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ

Saturday, June 3, 2017

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่อเมริกา

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  สหรัฐอเมริกา


นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ  สหรัฐอเมริกา  หรือ Student Exchange Program   เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศต่างๆในทวีปยุโรป   เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย ประเทศสหรัฐอเมริกและประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา


 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งประกอบด้วยรัฐต่างๆ 50 รัฐ เนื่องด้วยเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มหาศาลจึงมีหลากหลายสถานที่ที่งดงามและมหัศจรรย์ตามธรรมชาติ เช่น แกรนด์แคนย่อน น้ำตกไนแองการ่า  และมีอุทยานแห่งชาติที่งดงามอีกหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตนส์ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ อุทยานแห่งชาติถ้ำแมมม็อธ ซึ่งหากมีโอกาสไปสักครั้งหนึ่งในชีวิต คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่เหล่านี้อย่างแน่นอน


สหรัฐอเมริกาเป็นนึ่งในประเทศยอดนิยมของนักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ ระบบการศึกษาในอเมริกาควบคุมแยกกันในแต่ละรัฐ ทุกรัฐมีหน่วยงานด้านการศึกษาคอยตรวจตรามาตรฐานของสถานศึกษา ประเทศอเมริกามีระบบการศึกษาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก นักเรียนจะต้องเรียนจบเกรด 12 หรือเทียบเท่าในโรงเรียนรัฐหรือเอกชน จึงจะสามารถเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยได้

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สหรัฐอเมริกา 2019-2020


เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอเมริกัน
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ แบบคนอเมริกัน
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 ทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สหรัฐอเมริกา


-นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
-นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
-นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม


การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่  สหรัฐอเมริกา
 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา

หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน

 -โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC Cultural Exchange จัดสอบทุกปี -

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5

Friday, June 2, 2017

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เยอรมัน

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  เยอรมัน


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ เยอรมนี  หรือ Student Exchange Program    ของ OEC เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศต่างๆ ทวีปยุโรป

     เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อ ในระดับมัธยมปลาย  กับประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้า ร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน  วัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิตโรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของ กระทรวงศึกษาธิการ


นักเรียนแลกเปลี่ยนที่เยอรมัน


รัฐบาลเยอรมันมีการควบคุมโรงเรียนและระบบการศึกษาให้อยู่ภาย ใต้ กฏหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 7 แต่มลรัฐแต่ละมลรัฐมีกระทรวงศึกษาธิการของรัฐ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน อย่างเสรีภาพ ที่จะจัดการกับระบบการศึกษา ของ โรงเรียนสามัญศึกษา วิสามัญศึกษา และการศึกษาผู้ใหญ่ ดังนั้นระบบการศึกษาแต่ละรัฐจึงมีรายละเอี่ยดความแตกต่างกันออกไปบ้าง แต่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ความเหลื่อมล้ำกันในแต่ละรัฐ ในกรณีมีนักเรียนต้องเปลี่ยนไปเรียนหนังสือที่รัฐอื่น ดังนั้นทุกรัฐจึงมี การเจรจากันตามข้อตกลงแฮมเบิร์ก 

การศึกษาในประเทศถือเป็นข้อได้เปรีบยมากมาย ทั้งเรื่องความเจริญ ความมั่งคั่ง และความเก่าแก่ทางด้านวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และ ภาษา นอกจากนี้ ประเทศเยอรมนีถือว่าเป็นประเทศแนวหน้าสุดในประเทศทั้งหลายในโซนยุโรปเลยทีเดียว มีการปกครองที่มั่นคง บ้านเมืองสะอาดและน่าเที่ยวเป็นอย่างมาก 


น้องฝน นักเรียนแลกเปลี่ยน เยอรมนี 2015 


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  เยอรมนี 2019-2020
เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต, วัฒนธรรมและประเพณีของชาวเยอรมัน
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา  เยอรมัน โดยตรง
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศเยอรมัน 
        
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  เยอรมัน
 นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม

น้องฝน นักเรียนแลกเปลี่ยน เยอรมนี 2015 


การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเดินทางโครงการ แลกเปลี่ยน ที่  เยอรมัน
 ทางโครงการ แลกเปลี่ยน จะจัดการดูแลเกี่ยวกับเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่าและการศึกษาต่างๆ ให้กับเยาวชน 
รวมทั้งมีการจัด ค่าย อบรมภาษาอังกฤษ และ เตรียมความพร้อม ก่อนไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 2 วัน 1 คืน 
หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 
  1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
  2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน
น้องฝน นักเรียนแลกเปลี่ยน เยอรมนี 2015 

สอบคัดเลือกนักเรียน  แลกเปลี่ยนไปยุโรป โหลดใบสมัคร !!


-โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC Cultural Exchange จัดสอบทุกปี -


นักเรียนแลกเปลี่ยนที่เยอรมัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5