รายการ

  • อเมริกา

Tuesday, May 29, 2018

คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนแลกเปลี่ยน


คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยน

มีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม

0 comments:

Post a Comment