รายการ

  • อเมริกา

Friday, June 29, 2018

ขั้นตอนการสมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยนขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 (เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป)

1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเวบไซต์
>>  ดาวน์โหลดใบสมัคร ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบเชียงใหม่  
>>  ดาวน์โหลดใบสมัคร ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบกรุงเทพฯ

นักเรียนแลกเปลี่ยน
สอบคัดเลือก นักเรียนแลกเปลี่ยน 
รอบถัดไปเมื่อไร โทรเลย  02 881 9344  

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ 300 บาท

3. สอบข้อเขียนตามวัน – เวลาที่ทาง OEC กำหนด โดยนักเรียนที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย

4. สอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์

1) เอกสารสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตนเองที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3) สำเนาสมุดพก หรือระเบียนสะสมที่แสดงผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง 

5. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ รายงานตัวเพื่อขอรับใบสมัครนานาชาติและ
เอกสารประกอบอื่นๆ พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ และเซ็นสัญญาโครงการ

6. ส่งใบสมัครนานาชาติ คืนมาที่ OEC พร้อมเอกสารประกอบ (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน) โดยทาง OEC จะส่งเอกสารไปให้องค์กรในประเทศปลายทาง

7. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ลงเรียนหลักสูตรภาษาเพิ่มเติม ตามที่ประเทศปลายทางกำหนด

8. OEC จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมตัวต่างๆ ในการเดินทาง และใช้ชีวิตในต่างประเทศ

9. กำหนดการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศประมาณเดือน สิงหาคน/กันยายน ซึ่งจะนัดหมายได้เมื่อนักเรียนได้รับการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์แล้ว การเดินทางจะเดินทางตรงไปยังเมืองปลายทางหรือเข้าปฐมนิเทศในต่างประเทศแล้วแต่กรณี และเวลาที่เหมาะสม

หมายเหตุ:
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ทางโทรศัพท์
053 285157-8, 
02-7206844


ประเทศปลายทางของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC High School Exchange
ประเทศ สหรัฐอเมริกา 5 และ10 เดือน
สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ค, เยอรมนี, สเปน, อิตาลี, ฝรั่งเศส 10 เดือน

0 comments:

Post a Comment