รายการ

  • อเมริกา

Wednesday, May 31, 2017

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ เดนมาร์ก

    โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  เดนมาร์ก

สมัคร และ สอบได้ที่กรุงเทพและเชียงใหม่


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ  เดนมาร์ก  หรือ Student Exchange Program   ของ OEC  เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศต่างๆ ทวีปยุโรป
 เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย  กับประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการระบบการศึกษาของเดนมาร์กให้อิสระ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมออกความคิดเห็นในระดับสูง นับตั้งแต่ปีแรกที่เข้าเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องโรงเรียนและการศึกษา ในขณะเดียวกันที่บรรดาครูก็คาดหวังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในขณะที่การเรียนการสอนไม่ได้เน้นเฉพาะความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันของนักเรียนด้วย นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ครูจะให้เด็กนั่งเป็นกลุ่ม และส่งเสริมให้เด็กๆ ช่วยกันแก้ปัญหาในงานที่มอบหมายให้ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักศึกษามักจะทำงานร่วมกันในกลุ่มที่อ่านหนังสือร่วมกัน เพื่อสะส

างและตอบคำถามที่ได้รับได้รับมอบหมาย และพบปะกันเพื่อทบทวนความรู้ร่วมกัน


 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  เดนมาร์ก 2017-2018

เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต, วัฒนธรรมและประเพณีของชาวเดนมาร์ก
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา  เดนมาร์ก โดยตรง
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศเดนมาร์ก จำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  เดนมาร์ก 

 -นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
-นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
-นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี 

-มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม


การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเดินทางเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  เดนมาร์ก


หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน


สนใจเข้าร่วมโครงการ  

(กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า)     
โทร 089-1118964 พี่เบีย  LineID : oecglobalthailand   


(เชียงใหม่)
โทร 081-9603081 พี่จอย  LineID : oec_cm5
โทร 091-8581248 พี่เมย์  LineID : oeccm7 
0 comments:

Post a Comment