รายการ

  • อเมริกา

Sunday, November 3, 2019

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เยอรมัน

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  เยอรมัน


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ เยอรมนี  หรือ Student Exchange Program    ของ OEC เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศต่างๆ ทวีปยุโรป  

     เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อ ในระดับมัธยมปลาย  กับประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้า ร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน  วัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิตโรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของ กระทรวงศึกษาธิการ


นักเรียนแลกเปลี่ยนที่เยอรมัน


รัฐบาลเยอรมันมีการควบคุมโรงเรียนและระบบการศึกษาให้อยู่ภาย ใต้ กฏหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 7 แต่มลรัฐแต่ละมลรัฐมีกระทรวงศึกษาธิการของรัฐ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน อย่างเสรีภาพ ที่จะจัดการกับระบบการศึกษา ของ โรงเรียนสามัญศึกษา วิสามัญศึกษา และการศึกษาผู้ใหญ่ ดังนั้นระบบการศึกษาแต่ละรัฐจึงมีรายละเอี่ยดความแตกต่างกันออกไปบ้าง แต่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ความเหลื่อมล้ำกันในแต่ละรัฐ ในกรณีมีนักเรียนต้องเปลี่ยนไปเรียนหนังสือที่รัฐอื่น ดังนั้นทุกรัฐจึงมี การเจรจากันตามข้อตกลงแฮมเบิร์ก 

การศึกษาในประเทศถือเป็นข้อได้เปรีบยมากมาย ทั้งเรื่องความเจริญ ความมั่งคั่ง และความเก่าแก่ทางด้านวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และ ภาษา นอกจากนี้ ประเทศเยอรมนีถือว่าเป็นประเทศแนวหน้าสุดในประเทศทั้งหลายในโซนยุโรปเลยทีเดียว มีการปกครองที่มั่นคง บ้านเมืองสะอาดและน่าเที่ยวเป็นอย่างมาก 


น้องฝน นักเรียนแลกเปลี่ยน เยอรมนี 2015 


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  เยอรมนี 2019-2020
เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต, วัฒนธรรมและประเพณีของชาวเยอรมัน
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา  เยอรมัน โดยตรง
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศเยอรมัน 
        
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  เยอรมัน
 นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม

น้องฝน นักเรียนแลกเปลี่ยน เยอรมนี 2015 


การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเดินทางโครงการ แลกเปลี่ยน ที่  เยอรมัน
 ทางโครงการ แลกเปลี่ยน จะจัดการดูแลเกี่ยวกับเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่าและการศึกษาต่างๆ ให้กับเยาวชน 
รวมทั้งมีการจัด ค่าย อบรมภาษาอังกฤษ และ เตรียมความพร้อม ก่อนไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 2 วัน 1 คืน 
หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 
  1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
  2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน
น้องฝน นักเรียนแลกเปลี่ยน เยอรมนี 2015 

สอบคัดเลือกนักเรียน  แลกเปลี่ยนไปยุโรป โหลดใบสมัคร !!


-โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC Cultural Exchange จัดสอบทุกปี -


นักเรียนแลกเปลี่ยนที่เยอรมัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5

1 comments:

  1. สนใจสอบ รอบถัดไป สมัครด่วน โทรเลย

    ReplyDelete