รายการ

  • อเมริกา

Monday, May 28, 2018

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องจ่ายเงินสมทบค่าโครงการ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์
o ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารรับรองจากประเทศปลายทาง เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่า
o ค่าประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
o ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทำเอกสารตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชฑูตของประเทศนั้นๆ ประจำประเทศไทย
o ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของผู้ดำเนินโครงการ และการติดต่อประสานงานกับสถาบัน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
o ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งก่อนการเดินทางและตลอดระยะเวลาที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการในประเทศปลายทาง จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการเมื่อนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทย

2. เงินสมทบค่าโครงการ ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
o ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จากประเทศไทยไปยังเมืองปลายทางตามที่ผู้ดำเนินโครงการและสถาบันกำหนด
o ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (Passport)
o ค่าแปลเอกสาร ค่าหนังสือรับรองต่างๆ และค่ารับรองเอกสารจากกรมการกงสุล
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Pocket Money) รวมถึงค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียน
o ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ นอกเหนือการจัดสรรของโรงเรียนอุปถัมภ์
o ค่าปฐมนิเทศ หรือค่ายเตรียมความพร้อมในประเทศปลายทาง (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 350,000 – 400,000 บาท ทั้งนี้นักเรียนจะได้ทราบค่าใช้จ่ายแน่นอน และ กำหนดการจ่าย จากจดหมายตอบรับเมื่อสอบผ่าน
 *หากสงสัยโปรดสอบถาม OEC เพิ่มเติมค่ะ

ทุนสมทบสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
OEC มีทุนสมทบจำนวน 10 ทุน สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีคะแนนสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์สูงสุด โดยแบ่งเป็นทุนต่างๆดังนี้
1. ทุนสมทบสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวน 2 ทุน (มูลค่า 50,000 บาท)
2. ทุนสมทบสำหรับประเทศในทวีปยุโรป 
จำนวน 2 ทุน (มูลค่า 30,000 บาท)
3. ทุนสมทบช่วยสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 
จำนวน 6 ทุน (มูลค่า 20,000 บาท)

สนใจเข้าร่วมโครงการ  


(กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า)     
โทร 089-1118964    LineID : oecglobalthailand   (เชียงใหม่) 
โทร 081-9603081   LineID : oec_cm5 

0 comments:

Post a Comment