รายการ

  • อเมริกา

Thursday, May 2, 2019

คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนแลกเปลี่ยน


คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)

กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50

มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50

มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม

0 comments:

Post a Comment