รายการ

  • อเมริกา

Sunday, November 17, 2019

ขั้นตอนการสมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยนขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 (เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป)

1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเวบไซต์

>>   ดาวน์โหลดใบสมัคร ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบเชียงใหม่ >>  ดาวน์โหลดใบสมัคร ** ใบสมัครสำหรับศูนย์สอบกรุงเทพฯ


นักเรียนแลกเปลี่ยน
สอบคัดเลือก นักเรียนแลกเปลี่ยน 
รอบถัดไปเมื่อไร โทรเลย  02 881 9344  

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ 300 บาท

3. สอบข้อเขียนตามวัน – เวลาที่ทาง OEC กำหนด โดยนักเรียนที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย

4. สอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์

1) เอกสารสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตนเองที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3) สำเนาสมุดพก หรือระเบียนสะสมที่แสดงผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง

5. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ รายงานตัวเพื่อขอรับใบสมัครนานาชาติและ
เอกสารประกอบอื่นๆ พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ และเซ็นสัญญาโครงการ

6. ส่งใบสมัครนานาชาติ คืนมาที่ OEC พร้อมเอกสารประกอบ (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน) โดยทาง OEC จะส่งเอกสารไปให้องค์กรในประเทศปลายทาง

7. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ลงเรียนหลักสูตรภาษาเพิ่มเติม ตามที่ประเทศปลายทางกำหนด

8. OEC จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมตัวต่างๆ ในการเดินทาง และใช้ชีวิตในต่างประเทศ

9. กำหนดการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศประมาณเดือน สิงหาคน/กันยายน ซึ่งจะนัดหมายได้เมื่อนักเรียนได้รับการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์แล้ว การเดินทางจะเดินทางตรงไปยังเมืองปลายทางหรือเข้าปฐมนิเทศในต่างประเทศแล้วแต่กรณี และเวลาที่เหมาะสม

หมายเหตุ:😄
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ทางโทรศัพท์


ประเทศปลายทางของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC High School Exchange
 ⭐สหรัฐอเมริกา 5 และ 10 เดือน
 ⭐สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ค, เยอรมนี, สเปน, อิตาลี, ฝรั่งเศส 10 เดือน

สนใจเข้าร่วมโครงการ  


(กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า)     
โทร 089-1118964    LineID : oecglobalthailand   


(เชียงใหม่) 
โทร 081-9603081   LineID : oec_cm5 

0 comments:

Post a Comment