รายการ

  • อเมริกา

Tuesday, May 29, 2018

ทุนสนับสนุน จาก OEC สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกาและยุโรป)

😊  ทุนสนับสนุน จาก OEC สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 😊
         โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกาและยุโรป 

เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศนั้น นักเรียนจะต้องจ่ายเงินสบทบค่าโครงการซึ่งไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าปฐมนิเทศหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

ทาง  OEC จึงมีทุนสนับสนุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นจำนวน 10 ทุน
คัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์สูงสุด โดยแบ่งเป็นทุนต่างๆ ดังนี้

1. ทุนสมทบสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ทุน (มูลค่า 50,000 บาท)
2. ทุนสมทบสำหรับประเทศในทวีปยุโรป จำนวน 2 ทุน (มูลค่า 30,000 บาท)
3. ทุนสมทบช่วยสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน จำนวน 6 ทุน (มูลค่า 20,000 บาท)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

0 comments:

Post a Comment