USA Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

UK Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Spain Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information.

Italy Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Sweden Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

German Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Denmark Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information.

รายการ

  • อเมริกา

Monday, April 30, 2018

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

1. เยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน High School ของรัฐบาล หรือเอกชนในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเยาวชนจะได้เรียนวิชาต่างๆ คล้ายกับโรงเรียนในประเทศไทยและตามระเบียบของโรงเรียนในประเทศปลายทาง เมื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการจนครบหลักสูตรสามารถกลับมาศึกษาต่อโดยจะเรียนซ้ำในชั้นเรียนเดิม/ หรือไม่ซ้ำชั้น ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ และอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

2. เยาวชนจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Volunteer) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์กรประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างชัดเจน

3. เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองชาติ ในระดับครอบครัวและในชุมชน ซึ่งจะทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรอบรู้ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง อันจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในภายภาคหน้า ทั้งในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
คุณสมบัติของผู้สมัคร

อยากเข้า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 


สนใจเข้าร่วมโครงการ  


(กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า)     
โทร 089-1118964    LineID : oecglobalthailand   


(เชียงใหม่) 
โทร 081-9603081   LineID : oec_cm5