รายการ

  • อเมริกา

Saturday, November 2, 2019

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ อังกฤษ

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ประเทศอังกฤษOEC High School Exchange Program 
ปีการศึกษา 2562-2563

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ 

วัตถุประสงค์
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนในประเทศอังกฤษนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย ในการไปใช้ชีวิต และเข้าเรียนร่วมชั้นเรียน กับนักเรียนในประเทศอังกฤษ OEC ร่วมกับ Educatius Group UK ได้จัดให้มีโครงการ Academic Exchange UK หรือ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ ขึ้น โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
• โครงการนี้นักเรียนไม่สามารถเลือกเมือง โรงเรียน หรือรัฐได้
• โรงเรียนจะตั้งอยู่ในเมืองต่างๆของประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ หรือเวลส์ (ทางตอนเหนือของเบอร์มิงแฮม)
• โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนประมาณ 500 -1500 คน
• มีสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการฝึกซ้อมศิลปะแขนงต่างๆ ห้องทดลอง ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมัย และร้านอาหารสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการประกอบอาหาร (สำหรับการเรียนด้านการอาหาร)
• โรงเรียนอาจจะสอนเป็นหลักสูตร A-Level หรือ B-Tech (เป็นหลักสูตรสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย)

คุณสมบัติ นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ 
1.เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.6 ที่มีอายุระหว่าง 16 -18 ปี
2.มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS for UKVI ระดับ 5.0  รายละเอียดสอบ IELTS for UKVI  (น้องๆที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินคืนค่าสอบ IELTS UKVI มูลค่า 9860 บาท)
3.มีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
4.มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
5.มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม
นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
นักเรียนที่สนใจให้เขียนเรียงความ Statement of Purpose เกี่ยวกับตนเอง และ ความต้องการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  และ ส่งเอกสารประกอบการสมัครเอกสารประกอบการสมัคร คือ 1.สำเนาพาสปอร์ต และ  2.ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี  3  สอบวัดระดับภาษา


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม OEC กรุงเทพฯ และเชียงใหม่
เชียงใหม่ : โทร 089-552-4747  อีเมล์ : oec_cm7@oecglobal.com , LINE ID: oeccm4

กรุงเทพฯ : โทร 089-11189641  อีเมล์ : oec_bkk6@oecglobal.com , LINE ID: oecglobalthailand
หรือ  ยื่นใบสมัคร และเอกสาร ด้วยตัวเองที่สำนักงาน OEC กรุงเทพฯ หัวหมาก / ปิ่นเกล้า / เชียงใหม่


ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 10 เดือน 


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
สำหรับ UK Academic Exchange ระยะเวลา 10 เดือน -- ราคาโปรดสอบถามเพิ่มเติม

รวมค่าใช้จ่ายค่าเรียน ค่าที่พักแบบโฮสแฟมิลี่ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าประกันสุขภาพค่าติดต่อประสานงานและค่าดำเนินโครงการ
ไม่รวมค่าใช้จ่าย: ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษอื่นๆที่ประเทศปลายทาง (ถ้ามี)
นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ
นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ
นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ

0 comments:

Post a Comment