USA Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

UK Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Spain Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information.

Italy Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Sweden Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

German Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Denmark Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information.

รายการ

  • อเมริกา

Wednesday, March 20, 2019

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่อเมริกา

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  สหรัฐอเมริกา


นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ  สหรัฐอเมริกา  หรือ Student Exchange Program   เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศต่างๆในทวีปยุโรป   เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย ประเทศสหรัฐอเมริกและประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา


 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งประกอบด้วยรัฐต่างๆ 50 รัฐ เนื่องด้วยเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มหาศาลจึงมีหลากหลายสถานที่ที่งดงามและมหัศจรรย์ตามธรรมชาติ เช่น แกรนด์แคนย่อน น้ำตกไนแองการ่า  และมีอุทยานแห่งชาติที่งดงามอีกหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตนส์ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ อุทยานแห่งชาติถ้ำแมมม็อธ ซึ่งหากมีโอกาสไปสักครั้งหนึ่งในชีวิต คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่เหล่านี้อย่างแน่นอน


สหรัฐอเมริกาเป็นนึ่งในประเทศยอดนิยมของนักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ ระบบการศึกษาในอเมริกาควบคุมแยกกันในแต่ละรัฐ ทุกรัฐมีหน่วยงานด้านการศึกษาคอยตรวจตรามาตรฐานของสถานศึกษา ประเทศอเมริกามีระบบการศึกษาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก นักเรียนจะต้องเรียนจบเกรด 12 หรือเทียบเท่าในโรงเรียนรัฐหรือเอกชน จึงจะสามารถเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยได้

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สหรัฐอเมริกา 2019-2020


เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอเมริกัน
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ แบบคนอเมริกัน
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 ทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สหรัฐอเมริกา


-นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
-นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
-นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม


การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่  สหรัฐอเมริกา
 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา

หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน

 -โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC Cultural Exchange จัดสอบทุกปี -

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5