USA Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

UK Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Spain Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information.

Italy Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Sweden Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

German Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information

Denmark Exchange Program

European Student Exchange Program ... For information how to apply, take exam deadlines, scholarships, and information.

รายการ

  • อเมริกา

Sunday, May 5, 2019

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ ประเทศนอร์เวย์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ ประเทศนอร์เวย์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Norway หรือ Student Exchange Program     ของ OEC มี วัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย ในการใช้ชีวิตและเข้าร่วมเรียนกับนักเรียนชาวต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กลับมาใช้เป็นต้นทุนทางความรู้ เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีมาตรฐานสากลต่อไป.

  เปิด โอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย  ประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  นอร์เวย์ 2019-2020
เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต, วัฒนธรรมและประเพณีของชาวฝรั่งเศส
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา  ฝรั่งเศส โดยตรง
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  นอร์เวย์

นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม

 
ทางโครงการ แลกเปลี่ยน จะจัดการดูแลเกี่ยวกับเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่าและการศึกษาต่างๆให้กับเยาวชน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศและ เตรียมความพร้อม ก่อนไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน
ค่าสมัครโครงการสำหรับ เชียงใหม่ 300 บาท
ค่าสมัครโครงการสำหรับ กรุงเทพฯ 300 บาท

-โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC Cultural Exchange จัดสอบทุกปี -

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5

www.oecglobal.com

 **** น้องๆนักเรียนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ฟรีค่ะ!! **

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ สวีเดน

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  สวีเดน

สมัคร และ สอบได้


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ  สวีเดน  หรือ Student Exchange Program  ของ OEC เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศต่างๆ ทวีปยุโรป  

 เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย  กับประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

การมาเรียนต่อสวีเดนเป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น เนื่องจากเป็นประเทศที่สวยงาม ทันสมัย อุดมไปด้วยความงามทางธรรมชาติและสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์และมีวัฒนธรรมทางความคิดที่เป็นอิสระ นอกจากนี้สวีเดนยังนับว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีมาตรฐานด้านการศึกษาที่สูง โดยมีปรัชญาด้านการศึกษาคือสนับสนุนให้นักศึกษาทำการค้นคว้าวิจัยและเรียนรู้เพื่อผลักดันให้นักศึกษาได้คิดอย่างอิสระและพัฒนาความรู้ของเขาเองวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สวีเดน  2017


เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต, วัฒนธรรมและประเพณีของชาวสวีเดน
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา  สวีเดน โดยตรง
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศสวีเดน  

รายละเอียดโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรปและอเมริกา"

    เยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน High School ของรัฐบาล หรือเอกชนในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเยาวชนจะได้เรียนวิชาต่างๆ คล้ายกับโรงเรียนในประเทศไทยและตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการจนครบหลักสูตรสามารถกลับมาศึกษาต่อโดยจะเรียนซ้ำในชั้นเรียนเดิม/ หรือไม่ซ้ำชั้น ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ และอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
    เยาวชนไทยจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Volunteer) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์กรประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างชัดเจน
    เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองชาติ ในระดับครอบครัวและในชุมชน ซึ่งจะทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรอบรู้ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง อันจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในภายภาคหน้า ทั้งในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
 


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สวีเดน 


- นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-17 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
-นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
-นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี 

- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม


หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน

สนใจเข้าร่วมโครงการ  

(กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า)     
โทร 089-1118964 พี่เบีย  LineID : 
oecglobalthailand   


(เชียงใหม่) 
โทร 081-9603081 พี่จอย  LineID : oec_cm5
โทร 091-8581248 พี่เมย์  LineID : oeccm7 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ อิตาลี

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  อิตาลี


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ  อิตาลี  หรือ Student Exchange Program    ของ OEC เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศต่างๆ ทวีปยุโรป  


      
เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย  กับประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศอิตาลี เป็นอีกหนึ่งประเทศในยุโรปที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และเป็นประเทศในฝันของหลาย ๆ คนในการไปเยือนสักครั้งหนึ่ง อิตาลีนอกจากจะมีประวัติศาสตร์, อาคาร, ศิลปะที่สวยงามแล้ว เทศกาล อาหารอิตาเลียน วัฒนธรรมต่าง ๆ ก็น่าเรียนรู้เช่นเดียวกัน หลากหลายเหตุผลที่คนหลากหลายกลุ่มนิยมไป เรียนต่อประเทศอิตาลี เพราะถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มึความเจริญทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมากเพราะมีสถาบันการเรียนที่มีคุณภาพสูงและเป็นผู้นำด้านการศึกษา  มีหลากหลายสาขาวิชาที่เปิดสอนเช่น  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ และอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกในเรื่องคุณภาพการสอน รวมทั้งมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่เป็นแรงจูงใจในการไปสู่เป้าหมายทางการศึกษา และประสบความสำเร็จในอาชีพ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  อิตาลี 2019-2020

เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต, วัฒนธรรมและประเพณีของชาวอิตาเลียน
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา  อิตาลี โดยตรง
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศอิตาลี คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  อิตาลี 


-นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
-นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
-นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี 
-สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้ามหลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ สเปน

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  สเปน
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ  สเปน หรือ Student Exchange Program  ของ OEC เกิดจาก ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป 

  เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย  กับประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

การเรียนที่สเปนถือเป็นการได้เปรียบเพราะภาษาสเปนเป็นภาษาราชการของ 21 ประเทศทั่วโลก สเปนเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไทยรู้จักกันดีจากแฟชั่น และกีฬา ซึ่งหลาย ๆ คนเองก็นิยมไปเรียนต่อประเทศสเปน หรือเรียนภาษาสเปน ที่ประเทศสเปน โดยเฉพาะในหลักสูตรทางด้านแฟชั่นดีไซน์ ทั้งยังเป็นประเทศที่สวยงาม และวัฒนธรรมและสถาปัตยากรรมที่เก่าแก่อีกประเทศหนึ่งของโลก
นักเรียนแลกเปลี่ยนสเปน


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สเปน  

เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชาวสเปน
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา สเปน โดยตรง
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศสเปน จำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  สเปน


-นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-17 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
-นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
-นักเรียนมีความประพฤติดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม


การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเดินทางเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  สเปน


 ทางโครงการ แลกเปลี่ยน จะจัดการดูแลเกี่ยวกับเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่าและการศึกษาต่างๆ ให้กับเยาวชน 

รวมทั้งมีการจัด ค่าย อบรมภาษาอังกฤษ และ เตรียมความพร้อม ก่อนไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ วัน คืน 

นอกจากนี้ ยังมีการเรียนการสอนเพื่อฝึกอบรมเยาวชนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้มากขึ้น เป็นเวลา 100 ชั่วโมง

นักเรียนแลกเปลี่ยนสเปน

หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน

สนใจเข้าร่วมโครงการ  

(กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า)     
โทร 089-1118964 พี่เบีย  LineID oecglobalthailand   


(เชียงใหม่) 
โทร 081-9603081 พี่จอย  LineID : oec_cm5
โทร 091-8581248 พี่เมย์  LineID : oeccm7 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ ฝรั่งเศส

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ ประเทศฝรั่งเศสโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ  ฝรั่งเศส  หรือ Student Exchange Program    ของ OEC มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนไทย ในการใช้ชีวิตและเข้าร่วมเรียนกับนักเรียนชาวต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กลับมาใช้เป็นต้นทุนทางความรู้ เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีมาตรฐานสากลต่อไป.

  เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนร่วมสอบแข่งขัน เพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย  ประเทศในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลาถึง 10 เดือน นักเรียนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการและได้รับการตอบรับ ให้เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ไปศึกษาจนครบกำหนด สามารถนำเกรดมาเทียบโอนหน่วยกิต กับ โรงเรียนในประเทศไทย ได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่งของโลก มีสถาบันระดับอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงกว่าหลายร้อยแห่ง และปริญญาบัตรที่ออกโดยสถาบันการศึกษาเหล่านี้ก็ยังเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศอีกด้วยรัฐบาลฝรั่งเศสได้ใช้งบประมาณประจำปีประมาณ 20% ทุ่มให้กับการศึกษาคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 6,000 ยูโรต่อนักศึกษา 1 คน ส่วนนักศึกษาต่างชาติก็ได้รับอภิสิทธิ์นี้เช่นเดียวกันกับนักศึกษาฝรั่งเศสในฝรั่งเศส ระดับคุณภาพชีวิตสูง ดังจะเห็นได้จากระบบการขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว บริการสุขอนามัยที่เข้าถึงประชาชนทุกระดับและราคาไม่แพง ความปลอดภัยในชีวิตสูงและมีความเป็นอยู่ที่สงบสุข 


ในแง่ของศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสั่งสมมานานที่สุดในโลก วัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตของคนฝรั่งเศสอย่างแยกกันไม่ออก ดังจะเห็นได้จากงานเทศกาลทางวัฒนธรรม การแสดงต่าง ๆ แฟชั่น อาหารฝรั่งเศส และด้านภาพยนตร์ ในแต่ละปีประเทศฝรั่งเศสจะผลิตภาพยนตร์ออกมาฉายทั้งหมดประมาณ 120-150 เรื่อง ปารีสจึงได้รับฉายานามว่าเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งยังมีเทศกาลหนังเมืองคานส์ ที่ดังไปทั่วโลก


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน ที่  ฝรั่งเศส 2019-2020

เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต, วัฒนธรรมและประเพณีของชาวฝรั่งเศส
ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษา  ฝรั่งเศส โดยตรง
รับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ที่  ฝรั่งเศส 


- นักเรียนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี (อายุ 15 ปี ก่อนวันเดินทาง)
- กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2,3-4-5 
- มีผลการเรียน 3 ปีย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการในระดับดี โดยมีเกรดภาษาอังกฤษและวิชาการไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีพฤติกรรมดี ความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
-มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

การเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่  ฝรั่งเศส


 ทางโครงการ แลกเปลี่ยน จะจัดการดูแลเกี่ยวกับเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่าและการศึกษาต่างๆให้กับเยาวชน 

รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศและ เตรียมความพร้อม ก่อนไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

หลักฐานการสมัคร โครงการ แลกเปลี่ยน 

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน

ค่าสมัครโครงการสำหรับ เชียงใหม่ 300 บาท
ค่าสมัครโครงการสำหรับ กรุงเทพฯ 300 บาท


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่  ฝรั่งเศส


-โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC Cultural Exchange จัดสอบทุกปี -


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ :  ปิ่นเกล้า 02-8819344  LINE ID: oecglobalthailand
เชียงใหม่ :  053-285157 LINE ID: oec_cm5

www.oecglobal.com

 **** น้องๆนักเรียนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ฟรีค่ะ!! ****Thursday, May 2, 2019

คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนแลกเปลี่ยน


คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนมีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง)

กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50

มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการที่ดี เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50

มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม